Algemeen

Algemeen

Algemene informatie

Concordia is een muziekvereniging waarbij de harmonie en de harmoniemuziek centraal staat.

Op deze website is te zien dat er naast dit algemene doel van alles gebeurt binnen de vereniging rond het thema muziek maken. Dit gebeurt met diverse orkest en met een muziekopleiding.

De leden van de vereniging willen die muziek graag aan anderen laten horen. Dit gebeurt door:  

  • het geven van concerten in en buiten Oostzaan
  • het meedoen aan muziekfestivals in en buiten Oostzaan (bijvoorbeeld het jeugdmuziekfestival Oostzaan en het Waterland muziek festival)
  • optredens bij officiële (bijvoorbeeld de 4 mei herdenking) en niet-officiële gebeurtenissen in Oostzaan.
  • een jaarlijks kerstconcert in de Grote Kerk van Oostzaan in de week voor de kerstdagen
  • een muzikale rondgang door het dorp (op een vrachtwagen) op Kerstavond (24 december)
  • er wordt geprobeerd elk voor- en/of najaar een groot (thema)concert te organiseren

Ook niet muzikale activiteiten krijgen de aandacht binnen Concordia. Er wordt hierbij vooral aan de jeugd gedacht maar volwassenen kunnen hier ook aan meedoen.
Te denken valt aan filmavonden,Haloweenviering,een jaarlijkse barbecue (als afsluiting van het seizoen)

Ook wordt elke maand (1e zaterdag van de maand) oud papier opgehaald in Oostzaan.

 

Iedereen die er plezier in heeft en iedereen die er hoopt plezier in te krijgen kan lid worden van Concordia. Dit geldt voor jong en oud. Voor de echt jonge kinderen (vanaf 6 a 7 jaar) is er de mogelijkheid om blokfluit te leren spelen. Elk jaar kan dan bekeken worden of er interesse is om over te stappen naar een harmonie blaasinstrument (koper of hout).

Ook ouderen die nooit gespeeld hebben maar toch tot de conclusie komen dat ze die muzikale stap alsnog willen maken zijn welkom. Er worden muzieklessen verzorgd door professionele docenten.

Al diegenen die ooit een blaasinstrument hebben bespeeld en het wel weer willen oppakken, voor hen geldt ook: kom bij onze vereniging en pak de draad weer op.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Klaas IJkema (06-33594675  opleiding@concordia-oostzaan.nlDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ). Alle informatie over muzieklessen vindt u door hier te klikken.

U kunt hier het lidmaatschapsformulier downloaden

Voor het lidmaatschap van de vereniging hanteert Concordia een vaste contributie welke afhankelijk is van leeftijd.  Verder wordt van onze muziekleerlingen een financiële eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Maandelijkse Contributie (per 1 januari 2016):
Jeugdleden (tot 18 jaar): € 13,-
Volwassenen (vanaf 18 jaar): € 20,--
Senior leden (vanaf 65 jaar) / jeugdleden en blofluitleden:  € 13,-

Maandelijkse tarieven eigen bijdrage muziekopleidingen
(per 1 januari 2016):
Eigen bijdrage intern (Opleiding door vaste docent van de vereniging):  € 38,50
Eigen bijdrage extern* (Opleiding door een externe docent, bijvoorbeeld in samenwerking met Fluxus): € 38,50
Bijdrage clarinet choir: €  7,60
Voor de blokfluitlessen (die in een groep worden gegeven) wordt geen lesgeld betaald.

N.B.
Het Jeugdcultuurfonds (www.jeugdcultuurfonds.nl) is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening.
 
Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds.

 

* Indien een opleiding voor een bepaald instrument niet door een docent van de vereniging zelf verzorgd kan worden wordt in overleg met de leerling een externe docent aangezocht.  Evenals bij docenten welke aan de vereniging zijn verbonden geldt dat de vereniging ook in het geval van een externe docent een deel van de opleidingskosten voor haar rekening neemt.  Omdat de vereniging hierbij - onder andere - afhankelijk is van ad-hoc subsidies en wisselende vergoedingen voor externe docenten kunnen de bijdragen voor leerlingen bij externe docenten afwijken van de in het overzicht aangegeven bedragen.

** Als uit een gezin meerdere jeugdleden onder de 18 jaar les krijgen dan wordt per leerlingen een korting van 10% gegeven op de lesgelden.

Alle informatie over muzieklessen vindt u door hier te klikken.

Wilt u op de een of andere manier in contact komen met iemand van Concordia dan kunt u via de contactpagina contact met ons opnemen

In 2010 is Concordia gestart met een jaarlijks Zomerorkest. In 2010 en 2011 was dit een groot succes. Een grote groep muzikanten uit de hele provincie (Noord-Holland) en zelfs uit andere provincies deden aan het Zomerorkest mee. 

 

In de zomerperiode (basisschoolvakantie) wordt op 6 dinsdagavonden een compleet concertprogramma geoefend. De repetitieperiode wordt afgesloten met een concert. Het zomerorkest is een leuke activiteit voor al die muzikanten die niet in het hoogseizoen op vakantie gaan en dus alle tijd hebben om lekker muziek te maken.

Alle informatie over het zomerorkest vindt u op de speciale zomerorkest website www.zomerorkest-oostzaan.nl

De voorloper van het huidige Concordia, (ook Concordia genaamd en opgericht in 1889) bezat een eigen verenigingslokaal aan de Kerkbuurt 88. Het ging echter mis met het oude Concordia en het verenigingslokaal moest worden verkocht. Toen het huidige Concordia (opgericht in 1903) een repetitielokaal zocht kwam men weer uit bij het voormalige verenigingslokaal, inmiddels eigendom van Willem Lust. Hier kon men de achterzaal gebruiken.

Tijdens de ledenvergadering van maart 1924 is er besloten om een nieuwe 6-kantige muziektent met overkapping te bouwen Met behulp van losse schotten kon het geheel worden afgesloten, of naar gelang de wind, gedeeltelijk worden dichtgezet. "Dat wij allang een tent hebben moesten weet ieder, dus nu de knoop maar doorgehakt. Hij kost wel veel geld, niets wordt eraan ontzien, maar we zullen hoopen dat hij met een jaar of vijf boven water is, waar ik ook niet aan twijfel".

"Op dinsdag 17 september 1929 was door het bestuur besloten het financieele der vereniging eens goed aan de revue te laten passeren, want het heette dat wij bij J. Lust gratis repeteerden, doch bij nadere beschouwing bleek dit anders te zijn. Te weten dat wij zelf bij Lust een muziektent hadden staan, waarop wij f 1.000 schuld hadden. Daarbij kwam dat de tent vergroot moest worden, aangezien ons ledental door de toetreding der cursus tot 58 werkende leden was gestegen, waar de tent niet op berekend was. Dan kwam daar de verlichting nog bij, immers wij redden het nog steeds met die 2 benzine lampen, wat voor een grotere tent beslist onvoldoende licht zou zijn. Reeds eerder hadden wij aan Lust gevraagd een draad vanuit de achterzaal, maar dat kon volgens hem niet. Toen hebben wij onderzocht wat ons dan een aparte leiding en meter moest kosten, dit bedroeg f 135,=, dus plus vergroten der tent en de f 1.000 schuld, dan had dit een grap geworden van f 1. 750,=. Dit is alleen f 1,75 rente per week. Besloten werd dien avond hier met Lust eens over te spreken, wat gebeurde op zondag 22 september. Wij hebben Lust alles uiteengezet, onze schuld en wat wij nog koopen moesten, en dan de zorg over de muziektent. Wij hebben hem toen gevraagd of hij de schuld en het onderhoud der tent op zich wilde nemen, maar dit werd door Lust beslist afgewezen. Er viel totaal niets te handelen, ook niet toen het bestuur nog waarschuwde; als een ander het wel wil doen. Toen is door het bestuur besloten om eens in verbinding te stellen met W. Bindt, de nieuwe eigenaar van het Café Centrum. Voorzitter Jb. de Boer nam op zich dien zelfde avond nog naar hem toe te gaan. Het gevolg was dat de eerste bespreking dadelijk vlot van stapel ging. Bindt zag geen bezwaar in het overnemen der muziektent voor f 1.000, ook zou volgens ons denken het café verbouwd worden, en het tooneel tevens voor muziek tent gemaakt worden. Het bestuur is nadien nog een paar maal bij hem geweest, en is alles toen zoo beklonken, dat er geen speld meer tusschen kon, alleen het werd nu verder aan de leden overgelaten.In een speciale ledenvergadering werden alle voors en tegens nog eens doorgenomen en alle leden vonden dat dit een grote vooruitgang voor de vereniging betekende. "Dus hiermeede was besloten dat Concordia van repetitielocaal zal veranderen".

Voor het 50 jarig jubileum in 1953 organiseerde Concordia zelf een concours in Oostzaan. "Toen de 22e augustus daar was, de dag waarop het openingsconcert plaats vond, kon elk lid met trots op de terreininrichting neer zien. Alles zag er keurig verzorgd uit. De tent was in één woord een juweeltje, zoals deze daar nu staat op de mooie stenen voeting, voorzien van een prima buiten weeg, een nieuwe dakbedekking en blinkend in de verf, evenals de lessenaars. om onze tent zo afdoende te restaureren. Daarna werd met man en macht begonnen aan het timmeren van plusminus 260 banken. Wanneer we over al deze werkzaamheden goed nadenken, dan staan we er verbaasd van, dat dit alles in vrije uren en uit liefde voor de vereniging tot stand is kunnen komen".

De Concordiaan van juli 1967 vermeldt dat de muziektent eens goed onderhanden werd genomen. "Onze muziektent, welke gedurende meerdere jaren uitsluitend dienst deed als pslagplaats voor oud papier, is thans reeds geruime tijd weer in gebruik voor de repetities. Een nieuwe dakbedekking werd reeds eerder aangebracht, terwijl voor het winterseizoen een kachel werd geplaatst. Algemeen was men echter van oordeel, dat vooral het interieur, dat er zeer verwaarloosd uitziet, danig opgeknapt zal moeten worden, wil het geheel weer een gezellig aanzien geven. Wanneer al deze werkzaamheden hun beslag hebben gekregen, zal het stellig veel gezelliger worden in ons eigen home, dat thans reeds druk gebruikt wordt, ook voor de bijeenkomsten van de leerlingen en de partijrepetities. Vele werkzaamheden moeten nog worden verricht. Wij zullen hierbij denken aan hoeveel werk door de ouderen onder ons werd verricht in de loop der jaren dat wij de beschikking kregen over het terrein, waarop de tent geplaatst werd op een stenen fundering en tevens voorzien werd van een buitenbetimmering van dakhout van gesloopte spoorwagons. "Van het hout van een aantal banken die niet meer gebruikt werden, werd een aanbouw aan de tent gemaakt voor de berging van het oud papier.

"Begin december 1967 werd aan ons repetitielokaal, door velen nog de tent genoemd, een nieuwe deur aangebracht. Twee veteranen, namelijk H. Fraaij Sr. en C. Piets hebben dat op keurige wijze gedaan. "
"Op donderdag 21 augustus 1969 vond in de raadszaal van het gemeentehuis te Oostzaan het meer dan plechtige moment plaats, dat ten overstaan van notaris LA. van Overbeek te Zaandam, loco burgemeester de heer J.P. Roeis, voorzitter de heer J. Michies, secretaresse mevrouw H.J. Willems-v.d. Burg en verder aanwezige getuigen, aan Fanfare Concordia de grond werd overgedragen in eigendom voor de somma van EEN GULDEN. Voor dit bedrag werd een officiële kwitantie ontvangen en onze penningmeester overhandigde ditmaal een extra (nog echte) zilveren gulden. Vanaf heden zijn we dus eigenaar geworden van ons eigen stukje grond. "
"Tevens vond op deze dag (21-08-1969) de hypotheekakte van f 25.000 tegen 5% rente plaats. Onze grote weldoener is de oud-Oostzaner de heer Jan Piets, thans woonachtig te Heemstede. De sfeer in de raadszaal was zeer plezierig en alles verliep voor ons op ideale wijze. Zou het geld eerst overgemaakt worden op onze bank, dit bleek op de 21ste augustus nog niet gerealiseerd te zijn. De heer Piets had het nL in natura bij zich en ... beste lezers en lezeressen ... wat een prachtig gezicht ... 25 van die mooie briefjes met een groene gloed. Ik had ze nog nooit gezien en de meeste bestuursleden wisten ook niet van het bestaan af. Wat een heerlijk moment was dat zeg. Onze secretaresse viel de eer te beurt ze te mogen tellen (ze beefde bar zeg!). Persoonlijk had ik ze graag ook nog even vastgehouden, maar amper ontvangen, werden ze meteen aan de aanwezige penningmeester overhandigd met de opdracht 'direct naar de bank' en weg was hij. Binnen 5 minuten was hij, zichtbaar opgelucht, van zijn zwaarst ooit ontvangen opdracht weer terug. "

In 1972 overleed de heer Piets op 88 jarige leeftijd. Testamentair heeft hij de vereniging toen een groot bedrag geschonken. Lange tijd speelde Concordia één maal per jaar ter nagedachtenis aan hem het stuk 'Merck toch hoe Sterck' uit Valerius'Gedenckklanck.
In april 1969 ging de eerste heipaal van het nieuwe "muziekcentrum" de grond in en in juni 1970 kon het "Creatiecentrum Concordia" officieel worden geopend. Het gebouw, "een concertzaal van 168 m2, een bestuurskamer inclusief een repetitieruimte van 40 m2, een fraaie bar, een moderne keuken, ruime garderobe ruimte, een fraaie royale entree en toiletten ", ontworpen door de gemeente-architect D.A.G. Reinners en door bouwbedrijf Abbring met hulp van de leden gebouwd was vanaf het begin een aanwinst voor het gehele Oostzaanse verenigingsleven.

Na enige jaren bleek het gebouw echter te klein van opzet om aan alle behoeften te kunnen voldoen en besloot men tot een aanbouw aan de achterzijde van het gebouw voor opslag van de instrumenten. Na de omvorming van de vereniging tot harmonieorkest (en de daannee gepaard gaande explosieve groei van het leden- en leerlingenaantal) werd het Creatiecentrum opnieuw te klein. In 1998 werden daarom nog twee leslokalen en een garage aangebouwd.

Om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden heeft het Creatiecentrum altijd een vaste beheerder gehad. Vanaf de opening in juni 1970 tot aan zijn dood in oktober 1975 was Jan Michies de beheerder was het Creatiecentrum. Zijn zoon Wim Michies nam zijn taak over totdat hij in 1982 naar Bilthoven ging verhuizen. Na hem namen vervolgens Siem Karmelk, Pieter Fraaij en Cor Posch de beheerderstaak over. Het Creatiecentrum werd imniddels niet alleen maar voor het musiceren gebruikt, doch werd ook verhuurd ten behoeve van vergaderingen, bruiloften en andere bijeenkomsten. Een andere activiteit betreft het maandelijkse kienen. Alle werkzaamheden die hier hiermede verband houden (van inkoop, organisatie, presentatie, bediening en schoonmaken) gebeuren op vrijwillige basis, terwijl de inkomsten geheel ten goede komen aan de vereniging.